Jótállás, Szavatosság

jótállás, szavatosság

A megrendelt termékek minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, ahol a vásárló köteles azt haladéktalanul elvégezni. A vásárló köteles az átvételhez az átvételre jogosult személyt (alkalmazott, megbízott) kiállítani.

A vásárló a mennyiségi ellenőrzést nyomban elvégzi, a minőségi vizsgálatot a szállított mennyiség 100%-ára kiterjedően, legkésőbb 3 napon belül köteles befejezni. A leszállított papírtermékek mennyisége legfeljebb 10%-kal térhet el megrendelt mennyiségtől. Speciális tulajdonságokkal bíró papírtermékek esetén az eltérés legfeljebb 15% lehet. Amennyiben a szállítás több raklapon, tekercsben történik, úgy a mennyiségi tömegeltérések szempontjából a leszállított raklapok, tekercsek súlyjegyzéken feltüntetett tömege az irányadó. A megrendelő 2.000 kg megrendelési mennyiségi köteles átvenni legfeljebb 20% többletmennyiséget, míg 2.000 kg megrendelési mennyiség fölött legfeljebb 10% többletmennyiséget.

A vásárló kötelezettsége az egyszer használatos csomagolás ártalmatlanítása, azt a szállító nem köteles visszavenni. Amennyiben újrafelhasználható csomagolóanyag került felhasználásra, úgy azon a vásárló nem szerez tulajdonjogot a vásárlással, azt a vásárló köteles saját költségén összegyűjteni, tárolni és a szállító részére előzetesen egyeztetett időpontokban rendszeresen vissza kell szolgáltatni (cseregöngyöleg).  Ennek elmulasztása esetén a vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli.

Minőségi kifogásokat a vásárló csak első osztályú áru vásárlása esetén, és azon belül is csak akkor tehet, amennyiben az áru hiányossága lényeges mértékben hátrányosan befolyásolja a belőle előállított gyártmány használhatóságát.

Különleges tulajdonság csak a szolgáltató külön írásos visszaigazolása mellett garantált.

Mennyiségi hiányosság esetén pótszállítást a vásárló nem követelhet, amennyiben a mennyiségi hiány 2.000 kg megrendelési mennyiségig legfeljebb 10% , 2.000-10.000 kg közötti  megrendelési mennyiség esetén pedig legfeljebb 5%, ezt meghaladó megrendelési mennyiség esetén pedig 2%.

A szemrevételezés útján felismerhető mennyiségi, minőségi hibákat a vásárló köteles az átvételtől számítottan legkésőbb 14 napon belül, de mindenképpen a feldolgozást megelőzően írásban közölni a szolgáltató felé, a szükséges igazolások, bizonylatok, árucímkék, csomagolócédulák, azonosításra alkalmas egyéb iratok, jelzések megküldésével. A feldolgozás során felmerülő minőségi hiányosságot a feldolgozás megkezdésétől számított 5 munkanapon belül köteles jelezni a szolgáltató felé.

A vásárló elfogadja a szolgáltató megfelelő szakismerettel bíró alkalmazottjának, vagy megbízottjának vizsgálatát és a vizsgálat eredményét.  Amennyiben a vásárló ezt mégis vitatja, úgy saját költségére újabb szakértőt vonhat be a vizsgálatba.

Amíg a hiba vonatkozásában és így a reklamáció kezelésére a felek között egyezség nem születik, illetve amíg az esetleges bizonyítási eljárásban a felek részéről eljáró szakember, vagy a felek bármelyike által felkért (igazságügyi) szakértő a reklamációval érintett árut nem vizsgálta meg, addig a vásárló köteles tartózkodni az áru feldolgozásától, értékesítésétől – a vásárlói minőségi igénynek a vizsgálhatóság és az igazolhatóság hiánya miatti elenyészésének terhe mellett.

Rejtett hiba esetén a vásárló köteles annak felfedezését követően haladéktalanul igényével a szolgáltatóhoz fordulni. A közlés késedelmességéből eredő kárt a vásárló viseli. A rejtett hiba fennállásának bizonyítási terhe és kötelezettsége a vásárlóé. Rejtett hiba jelzésére legkésőbb az áru átvételét követő 60 napig van lehetőség.

A vásárló lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltató, vagy annak alkalmazottja, megbízottja a helyszínen állapítsa meg a hibát, annak jellegét, illetve az árut megvizsgálhassa, valamint a szolgáltató kérésére köteles abból nyomtatott, nyomatlan mintát adni. Amennyiben ezt megtagadja, a szavatossági igényét elveszíti. A vásárló csak a közvetlen kárával léphet fel a szolgáltatóval szemben. A kifogások esetén a felek egyeztetve járnak el, egyezség hiányában a Polgári Törvénykönyvben meghatározott sorrendben jogosult a megrendelő a szavatossági igény érvényesítésére (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás).